โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
หน้าหลัก ระบบรถไฟทางคู่ ข่าวโครงการ ติดต่อสอบถาม
   
  ความเป็นมาโครงการ  
 


โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่เป็นโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2563) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รับทราบแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า การเดินทาง เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามแหล่งสถานที่ที่สำคัญในเขตภาคเหนือ เพิ่มความจุทาง ลดระยะเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะทั้งพื้นที่ชนบท เมืองและระหว่างประเทศ รวมทั้งจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางรางมากยิ่งขึ้น ลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการขนส่งผู้โดยสารและบริการขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบของประชาชน สนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญจากเมืองสู่เมือง

 

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กำหนดแนวเขตทาง การวางรูปแบบโครงสร้างตลอดแนวเส้นทาง และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
  3. ออกแบบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทำเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง

 

ขอบเขตงาน

  1. งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม
  3. งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา
  4. งานจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 

 

รายละเอียดโครงการ

 
  แนวเส้นทาง

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย–เชียงใหม่ เป็นโครงการออกแบบทางรถไฟใหม่ขนาดทาง 1.0 เมตร (Meter Gauge โดยมีรายละเอียดของการออกแบบทั้งการออกแบบทางใหม่เพิ่ม 1 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม และการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ให้ได้ 2 ทาง

แนวเส้นทางรถไฟ มีจุดเริ่มต้นที่ปลายย่านสถานีเด่นชัย ที่ กม.535+000 และสิ้นสุดที่ย่านสถานีเชียงใหม่ ที่ กม.723+185 ระยะทางรวมประมาณ 188 กิโลเมตร ดังแสดงในรูป ประกอบด้วย 17 สถานี (ไม่รวมสถานีเด่นชัย) และ 1 ที่หยุดรถ มีย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (Container Yard) จำนวน 2 แห่ง(อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางและ อ.สารภี จ.เชียงใหม่) มีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งที่(อ.สารภี จ.เชียงใหม่) แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ของจังหวัดแพร่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เด่นชัยและ อ.ลอง ผ่านพื้นที่จังหวัดลำปาง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ อ.เมือง และ อ.ห้างฉัตรผ่านพื้นที่จังหวัดลำพูน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่ทาและอ.เมือง และผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.สารภีและ อ.เมือง

ไฟล์ดาวน์โหลดแนวเส้นทางโครงการ (KMZ)
 
 


การออกแบบสถานี

โครงการมีสถานีทั้งหมด 17 สถานี 1 ป้ายหยุดรถ โดยมี 2 สถานีที่มี CY และ 1 สถานีที่มี Depot รายละเอียดดังนี้

 

สถานีของโครงการมีทั้งสิ้น 17 สถานี ป้ายหยุดรถ 1 แห่ง และ CY 2 แห่ง ดังตาราง

ลำดับ

ชื่อสถานี/ที่หยุดรถ

อักษณย่อ

Name Eng.

ชั้นสถานี

  เด่นชัย ดช. Den Chai ชั้น 1
1 ปากปาน ปา. Pak Pan ชั้น 3
2 แก่งหลวง กล. KaengLuang ชั้น 3
3 ห้วยแม่ต้า วต. Huai Mae Ta ที่หยุดรถ
4 บ้านปิน บป. Ban Pin ชั้น1
5 ผาคัน ผน. Pha Khan ชั้น 3
6 ปางป๋วย (ใหม่) ปย. Pang Puai ชั้น 3
7 แม่จาง มจ. Mae Chang ชั้น 3
8 แม่เมาะ (ใหม่) มม. Mae Mo ชั้น 2
9 ศาลาผาลาด ผล. SalaPhaLat ชั้น 3
10 แม่ทะ มท. Mae Tha ชั้น 3
11 หนองวัวเฒ่า วถ. NongWuaThao ชั้น 3
12 นครลำปาง ลป. NakhonLampang ชั้น 1
13 ห้างฉัตร + CY หฉ. Hang Chat ชั้น 3
14 ศาลาแม่ทา (ใหม่) ลท. Sala Mae Tha ชั้น 3
15 ลำพูน ลพ. Lam Phun ชั้น 1
16 ป่าเส้า ปส. Pa Sao ชั้น 3
17 สารภี + CY + Depot ภี. Saraphi ชั้น 3
18 เชียงใหม่ ชม. Chiang Mai ชั้น 1

              ศูนย์ซ่อมบำรุงมี 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนรอบเมืองเชียงใหม่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 ห่างจากสถานีเชียงใหม่เป็นระยะทาง 6กิโลเมตร

 
 

 


 

การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน

จากนโยบายของทางภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญต่อการลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ โดยมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้นโครงการจึงได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟระดับพื้นดินที่แนวเส้นทาง โครงการตัดผ่านทุกแห่งทั้งนี้ยังสามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของเขตเมืองในอนาคตได้อีกด้วย โดยแนวคิดการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในโครงการ มี 5 รูปแบบ ดังนี้

 

1. ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ   (Overpass)

2. ถนนยกระดับรูปตัวยู   (U-Shape Overpass)

3. ท่อลอดเหลี่ยมใต้ทางรถไฟ   (Box Underpass)

4. ทางรถไฟยกระดับ   (Elevated Railway)

5. ยกเลิก (ทำถนน Local Road เพื่อให้ไปใช้จุดตัดถัดไป)

 

 

สรุปรูปแบบการแก้ปัญหาจุดตัดกับถนนในโครงการได้ดังตาราง

รูปแบบการแก้ไขจุดตัด จำนวน (แห่ง)
 1) สะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ (Roadway Overpass) 6
 2) สะพานยกระดับรูปตัวยู (Elevated U-turn) 2
 3) ท่อเหลี่ยมลอดใต้ทางรถไฟ (Box Underpass) 19
 4) สะพานยกระดับรถไฟ (Railway Bridge) 76
 5) ปิด (ทำถนน Local Road เพื่อให้ใช้จุดถัดไป) 16
Total 119

สำหรับรูปแบบการแก้ปัญหาจุดตัดถนนลำปาง-แม่ทะ (ทล. 1037) ตัดข้ามทางรถไฟบริเวณชุมชนป่าแลว อ.เมือง จ. ลำปางคณะกรรมการกำกับโครงการฯ กำลังพิจารณารูปแบบเป็นทางรถไฟยกระดับข้ามถนน ทล.1037เพื่อลดผลกระทบด้านการเวนคืนที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้จะนำเสนอรายละเอียดต่อประชาชนเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

 
 
 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
     
      Content & Web design © 2015 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved.